Michelin

PODMIENKY PROGRAMU „MICHELIN – POĽNOHOSPODÁRSKE PNEUMATIKY, NA KTORÉ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ“

(ďalej len „Podmienky“)

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátorom programu „Michelin – poľnohospodárske pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť“ (ďalej len „Program“) je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísaná v maďarskom obchodnom registri pod číslom 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko (ďalej len „Organizátor“ alebo „Michelin“).
 2. Program sa organizuje na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
 3. Program prebieha v období od 1. mája 2021 do 31. júla 2021.
 4. Pravidlá účasti na Programe sú uvedené v Podmienkach.
 5. Účasť na Programe je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou zároveň vyjadruje súhlas s Podmienkami.
 6. Organizátor informuje, že v súlade s ustanoveniami daňových právnych predpisov (Zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov) platí, že daň z príjmu z plnení predstavujúcich príjem z podnikateľskej činnosti platí podnikateľ, ktorý získal príjem. Účastníci Programu, pre ktorých plnenie získané v rámci Programu predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti, sú povinní odviesť daň z príjmu podľa príslušných pravidiel zdaňovania príjmov z podnikateľskej činnosti. Organizátor informuje, že vyššie uvedené nepredstavuje žiadne informácie o daniach.
 7. Program je zameraný na zvýšenie predaja a propagáciu nových pneumatík značky Michelin z radu Michelin AGRO (ďalej len „Pneumatiky Michelin“).
 8. Účelom programu nie je brániť iným subjektom ponúkajúcim na predaj produkty podobného druhu, aké má v ponuke spoločnosť Michelin, v prístupe na trh, a predovšetkým, účasť na Programe nie je v žiadnom prípade podmienená zakúpením alebo nezakúpením produktov od iných subjektov v čase trvania Programu alebo po jeho skončení.

 

2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určený výlučne pre podnikateľov a/alebo fyzické osoby, ktoré vedú poľnohospodársky podnik, vykonávajú hospodársku alebo poľnohospodársku činnosť na území Českej a Slovenskej republiky a ktorí v čase trvania Programu vo vlastnom mene a v rámci činnosti, ktorú vykonávajú, kúpia/opakovane kúpia Pneumatiky Michelin na vybraných kamenných alebo internetových predajných miestach pneumatík Michelin na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „Predajné miesta“) ďalej spoločne len „Účastníci“ a každý osobitne „Účastník“.
 2. Zamestnanci a zástupcovia spoločnosti Michelin vrátane jej obchodných zástupcov ani rodinní príslušníci týchto osôb sa nesmú na Programe zúčastniť. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, súrodenci rodičov, manželia/manželky, manželia/manželky súrodencov, svokrovci, bratranci, sesternice a osvojené osoby.
 3. Spoločnosť Michelin nezodpovedá za uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov Účastníka, ktoré uvedie počas registrácie do Programu spomínanej v § 3 bode 7 písm. a).
 4. Účastníci Programu sú oprávnení kúpiť si Pneumatiky Michelin v súlade s Podmienkami len v súvislosti s ich podnikateľskou alebo poľnohospodárskou činnosťou.

 

3. PRAVIDLÁ PROGRAMU

 1. Program spočíva v tom, že Účastníci zbierajú peňažné bonusy za nákup Pneumatík Michelin, na ktoré sa Program vzťahuje.
 2. Minimálny počet kúpených Pneumatík Michelin Účastníkom Programu je stanovený na 2 (dva) kusy.
 3. Pneumatiky Michelin musia byť zakúpené v období od 1. mája 2021 do 31. júla 2021.
 4. Na základe nákupu Pneumatík Michelin, ktorý Organizátor pozitívne overí, teda potvrdí, že:
  1. Pneumatiky Michelin pochádzajú z radu Pneumatík Michelin, na ktoré sa vzťahuje Program v súlade s Prílohou č. 1 Podmienok;
  2. faktúra, ktorá sa týka nákupu Pneumatík Michelin, spĺňa formálne náležitosti Programu:
   • obsahuje dátum vystavenia zodpovedajúci obdobiu trvania Programu;
   • potvrdzuje predaj minimálne 2 (dvoch) kusov pneumatík Michelin;
  3. zaevidovaný sken faktúry musí byť čitateľný,
  4. počas jednej registrácie Účastník zaregistruje najviac 5 (päť) faktúr,

   bude Účastníkovi priznaný peňažný bonus vo výške uvedenej v bode 5 Podmienok (ďalej len „Bonus“).
 5. Výška Bonusu je stanovená nasledovne:
  1. Za nákup pneumatíky Michelin, ktorej cena od 1 500 € bez DPH do 2 000 € bez DPH – 50 € (päťdesiat eur) za každú pneumatiku Michelin, pričom minimálne je potrebné zakúpiť dve pneumatiky Michelin.
  2. Za nákup pneumatíky Michelin, ktorej cena je od 2 001 € bez DPH do 3 000 € bez DPH – 75 € (sedemdesiat päť eur) za každú pneumatiku Michelin, pričom minimálne je potrebné zakúpiť dve pneumatiky Michelin.
  3. Za nákup pneumatíky Michelin, ktorej cena je vyššia než 3 001 € bez DPH – 100 € (sto eur) za každú pneumatiku Michelin, pričom minimálne je potrebné zakúpiť dve pneumatiky Michelin.
 6. Celková výška Bonusu daného Účastníka nazbieraného počas trvania Programu je celková hodnota (ďalej len „Celkový bonus“), ktorá bude Účastníkovi vyplatená na konci Programu v súlade s bodom 9 uvedeným nižšie.
 7. Priebeh Programu sa bude riadiť týmito pravidlami:
  Počas trvania Programu je Účastník povinný:
  1. zaregistrovať sa na stránke http://www.program.agro.michelin.cz – pre Účastníkov z Českej republiky alebo http://www.program.agro.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenskej republiky (ďalej len „Webová stránka“);
  2. akceptovať Podmienky Programu výberom a označením príslušného „zaškrtávacieho políčka“ na webovej stránke s textom „Oboznámil som sa a súhlasím s podmienkami Programu „Michelin – poľnohospodárske pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť“;
  3. uviesť na Webovej stránke tieto údaje:
   • meno/názov Účastníka;
   • Identifikačné číslo Účastníka
   • adresu sídla podnikateľskej činnosti vykonávanej Účastníkom (ulica, mesto, PSČ);
   • kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa);
   • v prípade výberu vyplatenia Bonusu formou prevodu na bankový účet – údaje o firemnom bankovom účte (názov banky, číslo účtu vo formáte IBAN, kód SWIFT);
  4. súhlasiť so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Michelin za podmienok uvedených v § 5 Podmienok výberom a označením príslušného „zaškrtávacieho políčka“ na Webovej stránke;
  5. zvoliť si spôsob vyplatenia Bonusu, t. j. formou prevodu na bankový účet alebo formou prevedenia finančných prostriedkov na bezmennú predplatenú kartu Mastercard, ktorá je nástrojom prístupu k elektronickým peniazom a ktorú vydala spoločnosť Edenred Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave v spolupráci s PrePay Technologies Limited;
  6. súhlasiť s vykonaním auditu nezávislou audítorskou spoločnosťou (v súlade s § 3 bodom 15 Podmienok);
  7. v období od 1. mája 2021 do 15. augusta 2021 zaevidovať faktúry za nákup tovaru – najviac 5 (päť) počas jednej registrácie – v informačnom systéme dostupnom na Webovej stránke nahraním skenu príslušnej faktúry.
 8. Organizátor overí informácie, ktoré dostal od Účastníka, a na základe overenia prijme alebo odmietne danú transakciu (Účastník dostane správu o odmietnutí alebo prijatí transakcie).
 9. V prípade prijatia danej transakcie:
  1. je Účastníkovi priznaný Bonus (o priznaní Bonusu je Účastník informovaný spôsobom stanoveným v nižšie uvedenom bode 14);
  2. sa Celkový bonus daného Účastníka zvýši o hodnotu rovnajúcu sa súčinu: počtu akceptovaných Pneumatík Michelin a výšky jednotkovej hodnoty Bonusu za každú pneumatiku uvedeného v bodoch 5 a 6 vyššie;
 10. Organizátor vyplatí Účastníkovi sumu zodpovedajúcu hodnote Celkového bonusu najneskôr do 15. októbra 2021. Platba bude zrealizovaná v poľskej mene spôsobom, ktorý si zvolí Účastník, t. j.
  1. buď formou prevodu na bankový účet, ktorý Účastník uvedie pri registrácii podľa bodu 7 písm. c) zarážky 6));
  2. alebo formou prevodu na bezmennú predplatenú kartu Mastercard umožňujúcu uskutočňovať platobné transakcie na ktoromkoľvek predajnom mieste s platobným terminálom, ktorý akceptuje karty Mastercard (bod 7 písm. e).

   Platba bude zrealizovaná na základe dobropisu, ktorý vystaví Organizátor alebo iná osoba, ktorú splnomocnil Organizátor.
 11. Bezmenná predplatená karta typu Mastercard spomínaná vo vyššie uvedenom bode 7 písm e) a bode 10 písm. b) bude Účastníkovi zaslaná na náklady Organizátora na adresu uvedenú pri registrácii na webovej stránke najneskôr do 15. júla 2021.
 12. Organizátor informuje o najdôležitejších pravidlách používania karty uvedenej v bode 11 vyššie:
  1. termín platnosti karty je uvedený na jej prednej strane;
  2. kartou je možné platiť iba na miestach vybavených platobným terminálom;
  3. kartou je možné zaplatiť akúkoľvek sumu, ale iba do výšky finančných prostriedkov dostupných na karte;
  4. ak je suma platby vyššia ako zostatok na karte, je potrebné informovať pokladníka o sume, ktorú chce Účastník zaplatiť kartou, zvyšok je Účastník povinný uhradiť iným spôsobom.
 13. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek ťažkosti spojené s vyplatením Celkového Bonusu vyplývajúce z uvedenia nesprávnych údajov počas registrácie do Programu.
 14. Informácia o priznaní Bonusu bude Účastníkovi zaslaná prostredníctvom správy na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol pri registrácii do Programu.
 15. Spoločnosť Michelin si vyhradzuje právo overiť podmienky účasti na Programe nezávislou audítorskou spoločnosťou.
 16. Pokiaľ spoločnosť Michelin zistí, že Účastník porušil Podmienky alebo konal v rozpore so zákonom, zásadami občianskeho spolunažívania alebo dobrými mravmi:
  1. spoločnosť Michelin má právo vylúčiť Účastníka z Programu;
  2. spoločnosť Michelin má právo odmietnuť vyplatiť Bonus;
  3. Spoločnosť Michelin si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vyplateného Bonusu v plnej výške.

 

4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu Programu je možné podať písomne, prostredníctvom doporučeného listu na adresu: Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn alebo Publicis Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, do 14 dní odo dňa vzniku príčiny reklamácie, s poznámkou „Michelin – poľnohospodárske pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť“. O dodržaní lehoty na podanie reklamácie rozhoduje dátum podania doporučeného listu s reklamáciou.
 2. Právo podať reklamáciu na priebeh Programu majú jedine Účastníci.
 3. Písomná reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko Účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu, ako aj opis a dôvod reklamácie.
 4. Organizátor posúdi reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia.
 5. Účastník bude informovaný o rozhodnutí Organizátora doporučeným listom zaslaným na adresu Účastníka uvedenú v reklamácii, a to v lehote 14 dní od posúdenia reklamácie.

 

5. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje Účastníkov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii do Programu, bude spracúvať prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a to na základe súhlasu udeleného Účastníkom pre potreby a s cieľom realizácie Programu, j. na overenie informácií, ktoré dostal od Účastníka, a na základe ich overenia Organizátor prijme alebo odmietne danú transakciu oprávňujúcu získať Bonus, alebo potvrdí informácie poskytnuté Účastníkom pri registrácii do Programu, na vyplatenie Bonusu, na ktorý má Účastník v zmysle Podmienok Programu nárok, a tiež na riešenie prípadných reklamácií – čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníkov môžu byť spracúvané aj pre potreby vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t. j. na archívne (dôkazné) účely na zabezpečenie informácií v prípade zákonného preukazovania skutočností, na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a určenia kvality služieb, podľa princípov uvedených v ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, t. j. čl. 6, ods. 1 písm. f).
 3. S cieľom dosiahnuť účel spracúvania osobných údajov budú zhromažďované nasledujúce kategórie osobných údajov Účastníka: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, názov vykonávanej činnosti.
 4. Účastník môže tiež udeliť súhlas so zasielaním obchodných informácií s ponukou spoločnosti Michelin na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Programu, na základe zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení neiktroých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov.
 5. Prevádzkovateľom je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísaná v maďarskom obchodnom registri pod číslom 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko.
 6. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mailová adresa: dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané počas trvania Programu alebo dovtedy, kým Účastník nevznesie námietku proti spracúvaniu svojich údajov, alebo kým neodvolá súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 8. Účastník poskytuje osobné údaje na účely účasti na Programe dobrovoľne, avšak je to nevyhnutný krok, ak sa chce zúčastniť na Programe.
 9. Osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.
 10. Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania (rozhodnutí prijímaných bez zásahu človeka), vrátane profilovania.
 11. Spoločnosť Michelin ďalej informuje, že osobné údaje môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam skupiny Michelin v súlade so záväznými firemnými pravidlami platnými v skupine Michelin, ktorých ustanovenia dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny Michelin.
 12. Spoločnosť Michelin informuje o nasledujúcich právach Účastníkov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:
  1. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ich kópie;
  2. právo na opravu údajov;
  3. právo na vymazanie údajov – ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť Michelin nemá dôvod na spracúvanie jeho údajov;
  4. právo na obmedzenie spracúvania – Účastník môže požadovať, aby spoločnosť Michelin obmedzila spracúvanie údajov iba na ich uchovávanie alebo vykonávanie činností dohodnutých s Účastníkom v prípade, ak Účastník usúdi, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sa spracúvajú bez oprávneného dôvodu, alebo nechce, aby boli údaje vymazané, pretože ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na čas riešenia podanej námietky;
  5. právo na prenosnosť údajov, t. j. Účastník má právo získať od spoločnosti Michelin osobné údaje, ktoré jej poskytol na účely účasti na Programe, v štruktúrovanom, bežne používanom strojom čitateľnom formáte, a tiež požiadať spoločnosť Michelin o zaslanie údajov priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorého si Účastník určí, ak je to technicky možné;
  6. právo namietať proti spracúvaniu údajov – z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Účastníka, pokiaľ spoločnosť Michelin nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré majú prednosť pred právami Účastníka, alebo že spoločnosť Michelin nutne potrebuje údaje na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov;
  7. právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 13. Spoločnosť Michelin okrem toho uvádza, že Účastník má právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov nie je v súlade s právnymi predpismi vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 14. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu:dataprivacy_EUC@michelin.com. Spoločnosť Michelin je oprávnená podniknúť kroky na identifikáciu osoby predtým, ako budú uplatnené jej práva.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky spory vyplývajúce z plnenia povinností v súvislosti s Programom bude riešiť miestne príslušný súd podľa sídla Organizátora.
 2. Príslušnou legislatívou na posúdenie práv a povinností Účastníkov Programu je slovenské právo.
 3. Pravidlá Programu sa riadia výlučne ustanoveniami Podmienok a platnými právnymi predpismi. Všetky propagačné a reklamné materiály sú len informačné.
 4. Podmienky sú počas trvania Programu k dispozícii v sídle Organizátora, v sídle Obchodného riaditeľstva spoločnosti Michelin Polska Sp. z o.o., vo Varšave, ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na webovej stránke.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok vrátane možnosti zmeny termínu ukončenia Programu stanoveného v § 1 bode 3 Podmienok, najmä jeho skrátenia, za predpokladu, že práva Účastníkov zostanú zachované, informujúc o tom na Webovej stránke najneskôr 3 dni pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 

Príloha č. 1 – Zoznam nových pneumatík značky Michelin, ktoré boli zaradené do Programu

 

CAI ZNAČKA NÁZOV PRODUKTU
836033 MICHELIN 380/95 R38 147A8/147B AGRIBIB
491183 MICHELIN 480/95 R50 164A8/164B AGRIBIB
317247 MICHELIN 11.2 R24 119A8/116B AGRIBIB
123788 MICHELIN 12.4 R24 119A8/116B AGRIBIB
262831 MICHELIN 13.6 R24 124A8/121B AGRIBIB
601563 MICHELIN 14.9 R24 130A8/127B AGRIBIB
123854 MICHELIN 16.9 R24 134A8/131B AGRIBIB
200987 MICHELIN 9.5 R24 112A8/109B AGRIBIB
738964 MICHELIN 12.4 R28 126A8/123B AGRIBIB
123782 MICHELIN 13.6 R28 123A8/120B AGRIBIB
112235 MICHELIN 14.9 R28 134A8/131B AGRIBIB
984997 MICHELIN 16.9 R28 141A8/138B AGRIBIB
123870 MICHELIN 16.9 R30 137A8/134B AGRIBIB
123844 MICHELIN 18.4 R30 142A8/139B AGRIBIB
679786 MICHELIN 18.4 R34 149A8/146B AGRIBIB
123952 MICHELIN 12.4 R36 124A8/121B AGRIBIB
258138 MICHELIN 12.4 R38 131A8/128B AGRIBIB
123992 MICHELIN 13.6 R38 128A8/125B AGRIBIB
100097 MICHELIN 18.4 R38 151A8/148B AGRIBIB
813266 MICHELIN 20.8 R38 159A8/156B AGRIBIB
392931 MICHELIN 280/85 R28 123A8/120D AGRIBIB 2
151572 MICHELIN 380/85 R30 140A8/140B AGRIBIB 2
508522 MICHELIN 420/90 R30 147A8/147B AGRIBIB 2
533727 MICHELIN 650/75 R32 167A8/167B TL AGRIBIB 2
908266 MICHELIN 320/85 R34 133A8/133B AGRIBIB 2
009860 MICHELIN 380/85 R34 142A8/142B AGRIBIB 2
885138 MICHELIN 420/80 R46 151A8/151B AGRIBIB 2
183733 MICHELIN 420/85 R34 147A8/147B AGRIBIB 2
187095 MICHELIN 380/80 R38 142A8/139D AGRIBIB 2
048439 MICHELIN 420/85 R38 149A8/149B AGRIBIB 2
882358 MICHELIN 520/85 R38 160A8/160B AGRIBIB 2
539386 MICHELIN 480/80 R42 156A8/156B AGRIBIB 2
405859 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B AGRIBIB 2
622709 MICHELIN 480/80 R46 158A8/158B AGRIBIB 2
120922 MICHELIN 520/85 R46 164A8/164B AGRIBIB 2
263049 MICHELIN 480/80 R50 159A8/159B AGRIBIB 2
075615 MICHELIN 380/90 R54 152A8/152B AGRIBIB 2
758001 MICHELIN 320/85 R38 143A8/143B AGRIBIB RC
351097 MICHELIN IF 320/85 R38 151A8/151B TL AGRIBIB RC
425361 MICHELIN 320/90 R42 147A8/147B AGRIBIB RC
846786 MICHELIN 340/85 R46 150A8/150B AGRIBIB RC
120461 MICHELIN IF 340/85 R46 158A8/158B TL AGRIBIB RC
799905 MICHELIN 380/90 R46 157A8/157B AGRIBIB RC
120462 MICHELIN IF 380/90 R46 165A8/165B TL AGRIBIB RC
130813 MICHELIN 320/90 R50 150A8/150B AGRIBIB RC
125798 MICHELIN IF 320/90 R50 158A8/158B TL AGRIBIB RC
036849 MICHELIN 380/90 R50 151A8/151B AGRIBIB RC
212359 MICHELIN IF 380/90 R50 167A8/167B AGRIBIB RC
272304 MICHELIN 320/90 R54 151A8/151B AGRIBIB RC
467712 MICHELIN IF 320/90 R54 159A8/159B TL AGRIBIB RC
280086 MICHELIN IF 600/70 R30 159D AXIOBIB
668406 MICHELIN IF 620/75 R30 164D AXIOBIB
828322 MICHELIN IF 650/75 R30 166D AXIOBIB
100511 MICHELIN IF 650/60 R34 165D AXIOBIB
711975 MICHELIN IF 650/65 R34 161D AXIOBIB
712503 MICHELIN IF 710/60 R34 164D AXIOBIB
508421 MICHELIN IF 650/65 R38 169D AXIOBIB
084900 MICHELIN IF 650/85 R38 179D AXIOBIB
220975 MICHELIN IF 710/60 R38 172D AXIOBIB
992951 MICHELIN IF 710/85 R38 178D AXIOBIB
528166 MICHELIN IF 800/70 R38 179D AXIOBIB
771752 MICHELIN IF 710/70 R42 179D AXIOBIB
037489 MICHELIN IF 710/75 R42 176D AXIOBIB
111950 MICHELIN IF 900/60 R42 186D AXIOBIB
487001 MICHELIN IF 750/75 R46 186D AXIOBIB
162365 MICHELIN IF 900/65 R46 190D AXIOBIB
296638 MICHELIN VF 540/65 R30 158D/155E AXIOBIB 2
371968 MICHELIN VF 600/60 R30 162D/159E AXIOBIB 2
426719 MICHELIN VF 600/70 R30 168D/165E AXIOBIB 2 
702894 MICHELIN VF 620/75 R30 172D/169E AXIOBIB 2
202185 MICHELIN VF 650/60 R34 168D/165E AXIOBIB 2
101906 MICHELIN VF 650/65 R34 170D/167E AXIOBIB 2
757609 MICHELIN VF 710/60 R34 173D/169E AXIOBIB 2
908973 MICHELIN VF 650/60 R38 170D/167E AXIOBIB 2
655949 MICHELIN VF 650/85 R38 182D/179E AXIOBIB 2
136377 MICHELIN VF 800/70 R38 187D/184E AXIOBIB 2
387916 MICHELIN VF 650/65 R42 174D/171E AXIOBIB 2
530764 MICHELIN VF 650/85 R42 183D/180E AXIOBIB 2
941770 MICHELIN VF 710/60 R42 176D/173E AXIOBIB 2
523668 MICHELIN VF 710/70 R42 182D/179E AXIOBIB 2
259635 MICHELIN VF 710/75 R42 184D/180E AXIOBIB 2
428922 MICHELIN VF 900/60 R42 189D/185E AXIOBIB 2
681569 MICHELIN VF 750/70 R44 186D/183E AXIOBIB 2
048429 MICHELIN 600/50 R22.5 159D CARGOXBIB
236518 MICHELIN 600/60 R30.5 169D CARGOXBIB
002786 MICHELIN 710/50 R30.5 173D CARGOXBIB
938016 MICHELIN 850/50 R30.5 182D CARGOXBIB
441880 MICHELIN 500/60 R22.5 155D CARGOXBIB HEAVY DUTY
743789 MICHELIN 560/45 R22.5 152D CARGOXBIB HEAVY DUTY
322432 MICHELIN 800/60 R32 185D IMP CARGOXBIB HIGH FLOTATION
723051 MICHELIN 710/45 R22.5 165D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
377726 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP CARGOXBIB HF 
343405 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP CARGOXBIB HF
139310 MICHELIN 650/65 R30.5 176D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
139588 MICHELIN VF 750/60 R30,5 187D IMP CARGOXBIB HF
656967 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL CEREXBIB
932041 MICHELIN IF 680/85 R32 CFO 179A8 CEREXBIB
131720 MICHELIN IF 1000/55 R32 CFO 188A8 CEREXBIB
833220 MICHELIN IF 680/75 R38 CFO 180A8 CEREXBIB
850494 MICHELIN VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 CEREXBIB 2
228272 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 CEREXBIB 2
132266 MICHELIN VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 CEREXBIB 2
188276 MICHELIN VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
049288 MICHELIN VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 CEREXBIB 2
608814 MICHELIN VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 CEREXBIB 2
987406 MICHELIN IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 CEREXBIB 2
789156 MICHELIN IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 CEREXBIB 2
430737 MICHELIN VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 CEREXBIB 2
038009 MICHELIN VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
953912 MICHELIN IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 CEREXBIB 2
610997 MICHELIN IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 CEREXBIB 2
439024 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 CEREXBIB 2
270459 MICHELIN VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 CEREXBIB 2 
844076 MICHELIN VF 580/85 R42 CFO + 183A8 CEREXBIB 2
499992 MICHELIN VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 CEREXBIB 2
818789 MICHELIN IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 CEREXBIB 2
856296 MICHELIN VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 CEREXBIB 2
713716 MICHELIN VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB
982905 MICHELIN VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB
946690 MICHELIN VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB
098689 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB
429970 MICHELIN 600/65 R28 154D/150E TL MACHXBIB
211033 MICHELIN 600/70 R28 157D/154E TL MACHXBIB
566557 MICHELIN 600/70 R30 158D MACHXBIB
992342 MICHELIN 710/55 R30 153D MACHXBIB
549996 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E MACHXBIB
817386 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E MACHXBIB
219467 MICHELIN 650/75 R38 169A8/169B MACHXBIB
118628 MICHELIN 650/85 R38 173A8/173B MACHXBIB
708197 MICHELIN 710/70 R38 171D MACHXBIB
887730 MICHELIN 800/70 R38 173D MACHXBIB
790388 MICHELIN 710/70 R42 173D MACHXBIB
015540 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E MACHXBIB
832458 MICHELIN 900/50 R42 168D MACHXBIB
131721 MICHELIN 620/70 R46 162D TL MACHXBIB
614320 MICHELIN 620/75 R26 166A8/166B MEGAXBIB
983217 MICHELIN 750/65 R26 171A8/171B MEGAXBIB
753673 MICHELIN 620/75 R30 168A8/168B MEGAXBIB
521809 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB
695992 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B MEGAXBIB
236234 MICHELIN 1050/50 R32 178A8 MEGAXBIB M28
829536 MICHELIN 1050/50 R32 184A8/184B MEGAXBIB T2
050072 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D TL MEGAXBIB T2
325025 MICHELIN 620/75 R34 170A8/170B MEGAXBIB
543107 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB
476088 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B MEGAXBIB
645194 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B MEGAXBIB
100268 MICHELIN 620/70 R42 166A8/166B MEGAXBIB
852423 MICHELIN 1000/50 R25 172A8/166D MEGAXBIB 2
236906 MICHELIN 750/50 R26 160A8/154D MEGAXBIB 2
642277 MICHELIN 650/75 R32 172A8/172B MEGAXBIB 2
135425 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB 2
366785 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2
166896 MICHELIN 900/60 R32 181A8/181B MEGAXBIB 2
424273 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D MEGAXBIB 2
312036 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB 2
126128 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2
494658 MICHELIN 320/65 R16 107D MULTIBIB
675464 MICHELIN 440/65 R20 128D MULTIBIB
171560 MICHELIN 420/65 R24 126D MULTIBIB
426389 MICHELIN 440/65 R24 128D MULTIBIB
531721 MICHELIN 480/65 R24 133D MULTIBIB
097057 MICHELIN 540/65 R24 140D MULTIBIB
778211 MICHELIN 420/65 R28 135D MULTIBIB
386212 MICHELIN 440/65 R28 131D MULTIBIB
897574 MICHELIN 480/65 R28 136D MULTIBIB
792274 MICHELIN 540/65 R28 142D MULTIBIB
223153 MICHELIN 540/65 R30 143D MULTIBIB
712064 MICHELIN 540/65 R34 145D MULTIBIB
214036 MICHELIN 540/65 R34 152D MULTIBIB
557189 MICHELIN 600/65 R34 151D MULTIBIB
114518 MICHELIN 540/65 R38 147D MULTIBIB
228045 MICHELIN 600/65 R38 153D MULTIBIB
292904 MICHELIN 650/65 R38 157D MULTIBIB
167733 MICHELIN 650/65 R42 158D MULTIBIB
747196 MICHELIN 280/70 R16 112D OMNIBIB
263806 MICHELIN 280/70 R20 116D OMNIBIB
415039 MICHELIN 320/70 R24 116D OMNIBIB
198698 MICHELIN 360/70 R24 122D OMNIBIB
085816 MICHELIN 380/70 R24 125D OMNIBIB
829095 MICHELIN 420/70 R24 130D OMNIBIB
375821 MICHELIN 480/70 R24 138D OMNIBIB
118587 MICHELIN 380/70 R28 127D OMNIBIB
532215 MICHELIN 420/70 R28 133D OMNIBIB
570026 MICHELIN 480/70 R28 140D OMNIBIB
599351 MICHELIN 480/70 R30 141D OMNIBIB
280033 MICHELIN 480/70 R34 143D OMNIBIB
939411 MICHELIN 520/70 R34 148D OMNIBIB
936570 MICHELIN 480/70 R38 145D OMNIBIB
833744 MICHELIN 520/70 R38 150D OMNIBIB
001240 MICHELIN 580/70 R38 155D OMNIBIB
989457 MICHELIN 620/70 R42 160D OMNIBIB
274757 MICHELIN 540/65 R30 150D/146E TL ROADBIB
217911 MICHELIN 600/70 R30 158D/155E ROADBIB
556249 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E TL ROADBIB
330378 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E TL ROADBIB
075643 MICHELIN 650/65 R42 165D/161E TL ROADBIB
885975 MICHELIN 710/70 R42 173D/170E ROADBIB
378080 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E TL ROADBIB
352109 MICHELIN VF 380/80 R38 167D SPRAYBIB
920383 MICHELIN VF 320/90 R42 163D SPRAYBIB
929553 MICHELIN VF 480/80 R42 176D SPRAYBIB
684579 MICHELIN VF 320/90 R46 165D TL SPRAYBIB                        
198604 MICHELIN VF 380/90 R46 173D SPRAYBIB
159186 MICHELIN VF 480/80 R46 177D SPRAYBIB
946508 MICHELIN VF 320/90 R50 166D SPRAYBIB
722276 MICHELIN VF 380/90 R50 175D SPRAYBIB
085405 MICHELIN VF 420/95 R50 177D SPRAYBIB
431251 MICHELIN VF 480/80 R50 179D SPRAYBIB
044008 MICHELIN VF 320/90 R54 168D SPRAYBIB
816598 MICHELIN VF 380/90 R54 176D SPRAYBIB
229116 MICHELIN VF 500/60 R22.5 160D IMP TL TRAILXBIB
103824 MICHELIN VF 560/60 R22.5 166D IMP TL TRAILXBIB
414979 MICHELIN VF 600/50 R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB
520302 MICHELIN VF 710/45 R22.5 170D IMP TL TRAILXBIB
112743 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP TL TRAILXBIB
054878 MICHELIN VF 650/55 R26.5 174D IMP TL TRAILXBIB
723409 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP TL TRAILXBIB
120737 MICHELIN VF 650/65 R30.5 181D IMP TL TRAILXBIB
223428 MICHELIN VF 750/60 R30.5 187D IMP TL TRAILXBIB
123898 MICHELIN 320/65 R18 109A8/106B XM108
123888 MICHELIN 340/65 R18 113A8/110B XM108
122702 MICHELIN 420/65 R20 125A8/125B XM108
122723 MICHELIN 620/70 R46 162A8/162B XM28
184332 MICHELIN 270/65 R16 134A8/122A8 XP27
133069 MICHELIN 270/65 R18 136A8/124A8 XP27
415969 MICHELIN 340/65 R18 149A8/137A8 XP27
312875 MICHELIN VF 480/60 R28 134D XEOBIB
510495 MICHELIN VF 520/60 R28 138D XEOBIB
665184 MICHELIN VF 600/60 R28 146D XEOBIB
065253 MICHELIN VF 600/60 R30 147D XEOBIB
664777 MICHELIN VF 600/60 R34 149D XEOBIB
349257 MICHELIN VF 600/60 R38 151D XEOBIB
454365 MICHELIN VF 650/60 R38 155D XEOBIB
324138 MICHELIN VF 710/60 R38 160D XEOBIB
220583 MICHELIN VF 650/60 R42 157D XEOBIB
144294 MICHELIN VF 710/60 R42 161D XEOBIB
109174 MICHELIN 24 R20.5 XS 176F MI
305457 MICHELIN VF 380/85 R34 149A8/149B YIELDBIB
012445 MICHELIN VF 420/85 R34 154A8/154B YIELDBIB
870363 MICHELIN VF 380/80 R38 149A8/149B YIELDBIB
873023 MICHELIN VF 380/95 R38 154A8/154B YIELDBIB
842300 MICHELIN VF 480/80 R46 164A8/164B YIELDBIB
309830 MICHELIN VF 480/80 R50 166A8/166B YIELDBIB
252129 MICHELIN VF 480/95 R50 170A8/170B YIELDBIB