Michelin

VYUŽÍVAJTE
BEZSTAROSTNE
VŠETKY
VÝHODY
PNEUMATÍK
GARANTIE
LIMITÉE
FABRICANT
MICHELIN

ZÁRUKA NA NÁHODNÉ POŠKODENIE
Na všetky poľnohospodárske a poľnohospodársko-priemyslové (Compact Line) pneumatiky značky MICHELIN zakúpené v roku 2021 sa vzťahuje záruka na náhodné poškodenie.

Pokiaľ na vašich pneumatikách dôjde počas ich používania k náhodnému poškodeniu, Michelin vám v súlade s nižšie uvedenými podmienkami vráti späť ich hodnotu.

ROKY V PREVÁDZKE
PRVÝPRVÝ
DRUHÝDRUHÝ
TRETÍTRETÍ
ŠTVRTÝŠTVRTÝ
PIATYPIATY
NA VRUB VLASTNÍKA (1) (2)
PNEUMATIKY MICHELIN
S TECHNOLÓGIOU
ULTRAFLEX
ŽIADNY
POPLATOK(2)
25%
50%
75%
100%
POĽNOHOSPODÁRSKE
PNEUMATIKY MICHELIN
25%
50%
75%
100%
PNEUMATIKY
MICHELIN
COMPACT LINE
ŽIADNY
POPLATOK(2)
100%

(1) Suma, ktorú majiteľ pneumatík uhradí (s vyrovnaným zostatkom), bude vypočítaná ako percentuálna hodnota z aktuálnej tržnej ceny novej pneumatiky v okamihu jej výmeny, a to podľa uvedenej tabuľky.
(2) Náklady na montáž a dopravu pneumatiky či na související služby hradí zákazník.

Obchodní zástupcovia Michelin pre poľnohospodárske pneumatiky

Podmienky záruky

Na každú poľnohospodársku či poľnohospodársko-priemyslovú pneumatiku Compact Line značky MICHELIN, ktorá má kompletné identifikačné údaje, bola zakúpená po 1. 1. 2021 a bola používaná v štandardných podmienkach a v súlade s údržbovými a bezpečnostnými odporúčaniami spoločnosti Michelin, sa nad rámec zákonných záruk pre spotrebiteľovvzťahujezárukananáhodné poškodenie(lokálnenáhodnépoškodenie, ktoré sa neopakuje a nie je opraviteľné, akosúprieraz,priepichbočnice,priepich koruny) podľa podmienok a pravidiel tejto záruky.

Dátumnákupujedátum,ktorýjeuvedený na faktúre za nákup nového stroja alebo nových pneumatík.

Vprípade,žedokladonákupeniejemožné doložiť, je vek pneumatiky stanovený na základe dátumu výroby (DOT).

Záruka sa vzťahuje na pneuma tiky zakúpené od 1. januára do 31. decembra 2021. Pokiaľ kontrola spoločnosti Michelin preukáže, že sa poľnohospodárska či poľnohospodársko-priemyslová pneumatika Compact Line značky MICHELINstalanepoužiteľnouzdôvodu náhodnéhopoškodenia,budepneumatika zákazníkovivymenenázapoplatok,ktorý jevypočítanýakopercentuálnahodnota zaktuálnejtržnejcenynovejpneumatiky v okamihu jej výmeny, a to podľa hore uvedenej tabuľky. Vyššie uvedené platí i pre demontované pneumatiky.

Pokiaľ už táto pneumatika nie je k dispozícii,môžebyťnahradenáaktuálne dostupnou pneumatikou MICHELIN zhodného rozmeru, indexu nosnosti a indexurýchlosti.

Akneexistujeidentická náhrada pneumatiky, obráťte sa pre viac informácií na svojho technicko- obchodného zástupcu Michelinu. Táto záruka sa nevzťahuje na náklady na montáž, ani na akékoľvek iné služby v teréne či na iné súvisiace služby. Záruka sa nevzťahuje na pneumatiky, ktoré sa stanú nepoužiteľnými z nasledujúcich príčin:
  • použitienavysokoagresívnompovrchu polí alebo ciest, ktorý na korunu alebo bočnicu pneumatiky vyvíja vysoký a opakovaný agresívny tlak (napríklad použitie na kamenistom poli),
  • nesprávna údržba,
  • nesprávne použitie: preťaženie, prevádzka pri nadmernej rýchlosti,
  • nevhodný ráfik: nevhodná veľkosť ráfika, poškodený alebo nesprávne namontovaný ráfik,
  • nesprávny tlak hustenia,
  • nesprávna oprava,
  • nehoda, oheň, chemická korózia, znečistenie, úprava pneumatiky alebo vandalizmus,
  • pridanietesniacehoalebovyvažovacieho materiálu,
  • mechanická nepravidelnosť stroja, ako napríklad nesprávna geometria kolies,
  • vplyv klímy alebo ozónu.

Záruka neposkytuje odškodnenie za časové straty, nepríjemnosti, nemožnosťpoužívania stroja či iné následné škody.