Michelin

PRAVIDLÁ

PODMIENKY PROGRAMU „MICHELIN – PRIEMYSELNÉ A STAVEBNÉ PNEUMATIKY, NA KTORÉ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

(ďalej len „Podmienky“)

 

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátorom programu „Michelin – Priemyselné a stavebné pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť” (ďalej len„Program”) je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísaná v maďarskom obchodnom registri pod číslom 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko (ďalej označovaná ako „Organizátor” alebo „Michelin”).
 2. Program sa organizuje na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
 3. Program prebieha v období od februára 2021 do 30. apríla 2021.
 4. Pravidlá účasti na Programe sú uvedené v Podmienkach.
 5. Účasť na Programe je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou zároveň vyjadruje súhlas s Podmienkami.
 6. Organizátor informuje, že v súlade s ustanoveniami daňových právnych predpisov platí, že daň z príjmu z plnení predstavujúcich príjem z podnikateľskej činnosti platí podnikateľ, ktorý získal príjem. Účastníci Programu, pre ktorých plnenie získané v rámci Programu predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti, sú povinní odviesť daň z príjmu podľa príslušných pravidiel zdaňovania príjmov z podnikateľskej činnosti. Organizátor informuje, že vyššie uvedené nepredstavuje žiadne informácie o daniach.
 7. Program je zameraný na zvýšenie predaja a propagáciu nových pneumatík značky Michelin z radu Michelin CL & Infra tires (ďalej len „Pneumatiky Michelin“).
 8. Účelom programu nie je brániť iným subjektom ponúkajúcim na predaj produkty podobného druhu, aké má v ponuke spoločnosť Michelin, v prístupe na trh, a predovšetkým, účasť na Programe nie je v žiadnom prípade podmienená zakúpením alebo nezakúpením produktov od iných subjektov v čase trvania Programu alebo po jeho skončení.

 

§ 2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určený výlučne pre podnikateľov, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti stavebníctva na území Českej a Slovenskej republiky a ktorí v čase trvania Programu vo vlastnom mene a v rámci činnosti, ktorú vykonávajú, kúpia/opakovane kúpia Pneumatiky Michelin na vybraných kamenných alebo internetových predajných miestach pneumatík Michelin na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „Predajné miesta“), ďalej spoločne len „Účastníci“ a každý osobitne „Účastník“.
 2. Zamestnanci, zástupcovia spoločnosti Michelin vrátane jej obchodných zástupcov ani rodinní príslušníci týchto osôb sa nesmú na Programe zúčastniť. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia/manželky, manželia/manželky súrodencov, svokrovci, bratranci, sesternice a osvojené osoby.
 3. Spoločnosť Michelin nezodpovedá za uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov Účastníka, ktoré uvedie počas registrácie do Programu spomínanej v § 3 bode 7 písm. a).
 4. Účastníci Programu sú oprávnení kúpiť si Pneumatiky Michelin v súlade s Podmienkami len v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou.

 

§ 3. PRAVIDLÁ PROGRAMU

 1. Program spočíva v tom, že Účastníci zbierajú peňažné bonusy za nákup Pneumatík Michelin, na ktoré sa Program vzťahuje.
 2. Minimálny počet kúpených Pneumatík Michelin Účastníkom Programu je stanovený na 2 (dva) kusy.
 3. Pneumatiky Michelin musia byť zakúpené v období od 1. februára 2021 do 30. apríla 2021.
 4. Na základe nákupu Pneumatík Michelin, ktorý Organizátor pozitívne overí, teda potvrdí, že:
  1. Pneumatiky Michelin pochádzajú z radu Pneumatík Michelin, na ktoré sa vzťahuje Program v súlade s Prílohou č. 1 Podmienok;
  2. faktúra, ktorá sa týka nákupu Pneumatík Michelin, spĺňa formálne náležitosti Programu:
   1. obsahuje dátum vystavenia zodpovedajúci obdobiu trvania Programu;
   2. potvrdzuje predaj minimálne 2 (dvoch) kusov pneumatík Michelin;
  3. zaevidovaný sken faktúry musí byť čitateľný,
  4. počas jednej registrácie Účastník zaregistruje najviac 5 (päť) faktúr,

   bude Účastníkovi priznaný peňažný bonus vo výške uvedenej v bode 5 Podmienok (ďalej len „Bonus“).
 5. Výška Bonusu je stanovená nasledovne:
  1. za nákup Pneumatík Michelin v hodnote do 500 EUR bez DPH /12 000 CZK bez DPH – 20 EUR bez DPH /500 CZK bez DPH (dvadsať eur/päťsto českých korún) za každú Pneumatiku Michelin;
  2. za nákup Pneumatík Michelin v hodnote od 501 EUR bez DPH /12 001 CZK bez DPH do 1 500 EUR bez DPH /40 000 CZK bez DPH – 40 EUR bez DPH /1 000 CZK bez DPH (štyridsať eur/tisíc českých korún) za každú Pneumatiku Michelin;
  3. za nákup Pneumatík Michelin v hodnote vyššej ako 1 501 EUR bez DPH /40 001 CZK bez DPH – 80 EUR bez DPH /2 000 CZK bez DPH (osemdesiat eur/dvetisíc českých korún) za každú Pneumatiku Michelin.
 6. Celková výška Bonusu daného Účastníka nazbieraného počas trvania Programu je celková hodnota (ďalej len „Celkový bonus“), ktorá bude Účastníkovi vyplatená na konci Programu v súlade s bodom 9 uvedeným nižšie.
 7. Priebeh Programu sa bude riadiť týmito pravidlami:
  1. Počas trvania Programu je Účastník povinný:
   1. zaregistrovať sa na stránke http://www.program.agro.michelin.cz – pre Účastníkov z Českej republiky alebo http://www.program.agro.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenskej republiky (ďalej len „Webová stránka”);
   2. akceptovať Podmienky Programu výberom a označením príslušného „zaškrtávacieho políčka“ na webovej stránke s textom „Oboznámil som sa a súhlasím s podmienkami Programu „Michelin – – priemyselné a stavebné pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť“;
   3. uviesť na Webovej stránke tieto údaje:
    • meno/názov Účastníka;
    • daňové identifikačné číslo Účastníka (DIČ);
    • adresu sídla podnikateľskej činnosti vykonávanej Účastníkom (ulica, mesto, PSČ);
    • kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa);
    • v prípade výberu vyplatenia Bonusu formou prevodu na bankový účet – údaje o firemnom bankovom účte (názov banky, číslo účtu vo formáte IBAN, kód SWIFT);
   4. súhlasiť so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Michelin za podmienok uvedených v § 5 Podmienok výberom a označením príslušného „zaškrtávacieho políčka“ na Webovej stránke;
   5. zvoliť si spôsob vyplatenia Bonusu, t. j. formou prevodu na bankový účet alebo formou prevedenia finančných prostriedkov na bezmennú predplatenú kartu Mastercard, ktorá je nástrojom prístupu k elektronickým peniazom a ktorú vydala spoločnosť Edenred Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave v spolupráci s PrePay Technologies Limited.;
   6. súhlasiť s vykonaním auditu nezávislou audítorskou spoločnosťou (v súlade s § 3 bodom 15 Podmienok);
   7. v období od 1. februára 2021 do 15. mája 2021 zaevidovať faktúry za nákup tovaru – najviac 5 (päť) – v informačnom systéme dostupnom na Webovej stránke nahraním skenu príslušnej faktúry.
 8. Organizátor overí informácie, ktoré dostal od Účastníka, a na základe overenia prijme alebo odmietne danú transakciu (Účastník dostane správu o odmietnutí alebo prijatí transakcie).
 9. V prípade prijatia danej transakcie:
  1. je Účastníkovi priznaný Bonus (o priznaní Bonusu je Účastník informovaný spôsobom stanoveným v nižšie uvedenom bode 14);
  2. sa Celkový bonus daného Účastníka zvýši o hodnotu rovnajúcu sa súčinu: počtu akceptovaných Pneumatík Michelin a výšky jednotkovej hodnoty Bonusu za každú pneumatiku uvedeného v bodoch 5 a 6 vyššie;
 10. Organizátor vyplatí Účastníkovi sumu zodpovedajúcu hodnote Celkového bonusu najneskôr do 15. júla 2021. Platba bude zrealizovaná v poľskej mene spôsobom, ktorý si zvolí Účastník, t. j.
  1. buď formou prevodu na bankový účet, ktorý Účastník uvedie pri registrácii podľa bodu 7 písm. c) zarážky 5));
  2. alebo formou prevodu na bezmennú predplatenú kartu Mastercard umožňujúcu uskutočňovať platobné transakcie na ktoromkoľvek predajnom mieste s platobným terminálom, ktorý akceptuje karty Mastercard (bod 7 písm. e).

   Platba bude zrealizovaná na základe dobropisu, ktorý vystaví Organizátor alebo iná osoba, ktorú splnomocnil Organizátor.
 11. Bezmenná predplatená karta typu Mastercard spomínaná vo vyššie uvedenom bode 7 písm e) a bode 10 písm. b) bude Účastníkovi zaslaná na náklady Organizátora na adresu uvedenú pri registrácii na webovej stránke najneskôr do 15. júla 2021.
 12. Organizátor informuje o najdôležitejších pravidlách používania karty uvedenej v bode 11 vyššie:
  1. termín platnosti karty je uvedený na jej prednej strane;
  2. kartou je možné platiť iba na miestach vybavených platobným terminálom;
  3. kartou je možné platiť akúkoľvek sumu, ale iba do výšky finančných prostriedkov dostupných na karte;
  4. ak je suma platby vyššia ako zostatok na karte, je potrebné informovať pokladníka o sume, ktorú chce Účastník zaplatiť kartou, zvyšok je Účastník povinný uhradiť iným spôsobom.
 13. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek ťažkosti spojené s vyplatením Celkového Bonusu vyplývajúce z uvedenia nesprávnych údajov počas registrácie do Programu.
 14. Informácia o priznaní Bonusu bude Účastníkovi zaslaná prostredníctvom správy na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol pri registrácii do Programu.
 15. Spoločnosť Michelin si vyhradzuje právo overiť podmienky účasti na Programe nezávislou audítorskou spoločnosťou.
 16. Pokiaľ spoločnosť Michelin zistí, že Účastník porušil Podmienky alebo konal v rozpore so zákonom, zásadami občianskeho spolunažívania alebo dobrými mravmi:
  1. spoločnosť Michelin má právo vylúčiť Účastníka z Programu;
  2. spoločnosť Michelin má právo odmietnuť vyplatiť Bonus;
  3. spoločnosť Michelin si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vyplateného Bonusu v plnej výške

 

§ 4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu Programu je možné podať písomne, prostredníctvom doporučeného listu na adresu: Michelin Polska Sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn alebo Publicis Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, do 14 dní odo dňa vzniku príčiny reklamácie, s poznámkou „Michelin – priemyselné a stavebné pneumatiky, na ktoré sa môžete spoľahnúť“. O dodržaní lehoty na podanie reklamácie rozhoduje dátum podania doporučeného listu s reklamáciou.
 2. Právo podať reklamáciu na priebeh Programu majú jedine Účastníci.
 3. Písomná reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko Účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu, ako aj opis a dôvod reklamácie.
 4. Organizátor posúdi reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia.
 5. Rozhodnutie Organizátora bude Účastníkovi oznámené prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu Účastníka uvedenú v reklamácii, a to v lehote 14 dní od posúdenia reklamácie.

 

§ 5. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje Účastníkov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii do Programu, bude spracúvať prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to na základe súhlasu udeleného Účastníkom pre potreby a s cieľom realizácie Programu, j. na overenie informácií, ktoré dostal od Účastníka, a na základe ich overenia prijme alebo odmietne danú transakciu oprávňujúcu získať Bonus, alebo potvrdí informácie poskytnuté Účastníkom pri registrácii do Programu, na vyplatenie Bonusu, na ktorý má Účastník v zmysle Podmienok Programu nárok, a tiež na riešenie prípadných reklamácií – čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníkov môžu byť spracúvané aj pre potreby vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa osobných údajov, t. j. na archívne (dôkazné) účely na zabezpečenie informácií v prípade zákonného preukazovania skutočností, na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov a určenia kvality služieb, podľa princípov uvedených v ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, t. j. čl. 6, ods. 1 písm. f).
 3. S cieľom dosiahnuť účel spracúvania osobných údajov budú zhromažďované nasledujúce kategórie osobných údajov Účastníka: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, názov vykonávanej činnosti.
 4. Účastník môže tiež udeliť súhlas so zasielaním obchodných informácií s ponukou spoločnosti Michelin na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Programu, na základe čl. 10 ods. 1 zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
 5. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísaná v maďarskom obchodnom registri pod číslom 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko.
 6. Kontaktné údaje na osobu poverenú ochranou osobných údajov: e-mailová adresa:dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané počas trvania Programu alebo dovtedy, kým Účastník nevznesie námietku proti spracúvaniu svojich údajov, alebo kým neodvolá súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 8. Účastník poskytuje osobné údaje na účely účasti v Programe dobrovoľne, avšak je to nevyhnutný krok, ak sa chce zúčastniť na Programe.
 9. Osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.
 10. Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného spracúvania (rozhodnutí prijímaných bez zásahu človeka), vrátane profilovania.
 11. Spoločnosť Michelin ďalej informuje, že osobné údaje môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam skupiny Michelin v súlade so záväznými firemnými pravidlami platnými v skupine Michelin, ktorých ustanovenia dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny Michelin.
 12. Spoločnosť Michelin informuje o nasledujúcich právach Účastníkov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:
  1. právo na prístup k osobným údajom a vyhotovenie ich kópie;
  2. právo na opravu údajov;
  3. právo na vymazanie údajov – ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť Michelin nemá dôvod na spracúvanie jeho údajov;
  4. právo na obmedzenie spracúvania – Účastník môže požadovať, aby spoločnosť Michelin obmedzila spracúvanie údajov iba na ich uchovávanie alebo vykonávanie činností dohodnutých s Účastníkom v prípade, ak Účastník usúdi, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sa spracúvajú bez oprávneného dôvodu, alebo nechce, aby boli údaje odstránené, pretože ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na čas riešenia podanej námietky;
  5. právo na prenosnosť údajov, t. j. Účastník má právo získať od spoločnosti Michelin osobné údaje, ktoré jej poskytol na účely účasti na Programe, v štruktúrovanom, bežne používanom strojom čitateľnom formáte, a tiež požiadať spoločnosť Michelin o zaslanie údajov priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorého si Účastník určí, ak je to technicky možné;
  6. právo namietať proti spracúvaniu údajov – z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Účastníka, pokiaľ spoločnosť Michelin nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré majú prednosť pred právami Účastníka, alebo že spoločnosť Michelin nutne potrebuje údaje na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov;
  7. právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 13. Spoločnosť Michelin okrem toho uvádza, že Účastník má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov nie je v súlade s právnymi predpismi vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 14. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu::dataprivacy_EUC@michelin.com. Spoločnosť Michelin je oprávnená podniknúť kroky na identifikáciu osoby predtým, ako budú uplatnené jej práva.

 

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky spory vyplývajúce z plnenia povinností v súvislosti s Programom bude riešiť miestne príslušný súd podľa sídla Organizátora.
 2. Príslušnou legislatívou na posúdenie práv a povinností Účastníkov Programu je poľský právny poriadok.
 3. Pravidlá Programu sa riadia výlučne ustanoveniami Podmienok a platnými právnymi predpismi. Všetky propagačné a reklamné materiály sú len informačné.
 4. Podmienky sú počas trvania Programu k dispozícii v sídle Organizátora, v sídle Obchodného riaditeľstva spoločnosti Michelin Polska Sp. z o.o., vo Varšave, ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na Webovej stránke.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok vrátane možnosti zmeny termínu ukončenia Programu stanoveného v § 1 bode 3 Podmienok, najmä jeho skrátenia, za predpokladu, že práva Účastníkov zostanú zachované, informujúc o tom na Webovej stránke najneskôr 3 dni pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 

 

Príloha č. 1 – Zoznam nových pneumatík značky Michelin, ktoré boli zaradené do Programu

CAI ZNAČKA NÁZOV PRODUKTU
085459 MICHELIN 210/70 R15 117A8/117B BIBSTEEL ALL TERRAIN
123207 MICHELIN 11 R16 122A8 XM27
564847 MICHELIN 250/80 R16 124A8/120D CROSSGRIP
176281 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL ALL TERRAIN
275538 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL HARD SURFACE
625787 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL ALL TERRAIN
241265 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL HARD SURFACE
360353 MICHELIN 360/70 R17.5 148A8/148B BIBSTEEL ALL TERRAIN
281778 MICHELIN 280/80 -18 132A8 POWER CL
779803 MICHELIN 280/80 R18 132A8/132B XMCL
415829 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B BIBLOAD HARD SURFACE
698283 MICHELIN 340/80 R18 143A8/138D CROSSGRIP
610873 MICHELIN 340/80 -18 143A8 POWER CL
100054 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B XMCL
239365 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B BIBLOAD HARD SURFACE
133035 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B XMCL
489102 MICHELIN 445/70 R19.5 173A8/180A2 XF
263208 MICHELIN 10.00 -20 165A2/147B 16PR TT POWER DIGGER
694767 MICHELIN 280/80 -20 133A8 POWER CL
747442 MICHELIN 280/80 R20 133A8/133B XMCL
991253 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B BIBLOAD HARD SURFACE
495503 MICHELIN 340/80 -20 144A8 POWER CL
948730 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B XMCL
187752 MICHELIN 380/75 R20 148A8/148B XMCL
793611 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B BIBLOAD HARD SURFACE
346809 MICHELIN 400/70 -20 149A8 POWER CL
474495 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B XMCL
123708 MICHELIN 405/70 R20 136G XM47
967201 MICHELIN 420/75 R20 154A8/154B XMCL
123706 MICHELIN 425/75 R20 148G XM47
122979 MICHELIN 425/75 R20 167A2/155B TL XZSL
073522 MICHELIN 445/70 R22.5 175A8/182A2 XF
514449 MICHELIN 360/80 R24 150A8/145D CROSSGRIP
920345 MICHELIN 400/80 R24 156A8/151D CROSSGRIP
407878 MICHELIN 400/70 -24 158A8 POWER CL
050267 MICHELIN 400/80 -24 162A8 POWER CL
178690 MICHELIN 400/70 R24 152A8/152B XMCL
814805 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B BIBLOAD HARD SURFACE
131846 MICHELIN 440/80 R24 161A8/156D CROSSGRIP
165629 MICHELIN 440/80 -24 168A8 POWER CL
954749 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B XMCL
123642 MICHELIN 445/70 R24 151G XM47
372690 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B BIBLOAD HARD SURFACE
304047 MICHELIN 460/70 R24 159A8/154D CROSSGRIP
474764 MICHELIN 460/70 -24 159A8 POWER CL
244268 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B XMCL
123620 MICHELIN 495/70 R24 155G XM47
346709 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B BIBLOAD HARD SURFACE
875270 MICHELIN 500/70 R24 164A8/159D CROSSGRIP
196220 MICHELIN 500/70 -24 164A8 POWER CL
542794 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B XMCL
005412 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B BIBLOAD HARD SURFACE
959128 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B XMCL
886709 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B BIBLOAD HARD SURFACE
226486 MICHELIN 480/80 -26 167A8 POWER CL
425979 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B XMCL
219659 MICHELIN 400/80 R28 158A8/153D CROSSGRIP
195802 MICHELIN 440/80 R28 163A8/163B BIBLOAD HARD SURFACE
439765 MICHELIN 440/80 R28 163A8/158D CROSSGRIP
691578 MICHELIN 440/80 -28 163 A8 POWER CL
316223 MICHELIN 440/80 R28 156A8/156B XMCL
577845 MICHELIN 420/80 -30 155A8 POWER CL
967528 MICHELIN 440/80 R34 159A8/155D CROSSGRIP
333253 MICHELIN 480/80 R34 164A8/159D CROSSGRIP
846732 MICHELIN 480/80 R38 166A8/161D CROSSGRIP
123461 MICHELIN 7.50 R15 X L C
240750 MICHELIN E20 PIL X L C 13/80 R20
123369 MICHELIN 12.00 R24 XZH ***
252211 MICHELIN 15.00 R24 PIL X L C 17/80 R24
432272 MICHELIN 385/95 R24 X SNOPLUS M+S 170E
778245 MICHELIN 385/95 R24 X-CRANE AT 170F
957157 MICHELIN 385/95 R24 XMH S 170E
705961 MICHELIN 385/95 R25 X SNOPLUS M+S 170E
682834 MICHELIN 385/95 R25 X-CRANE + 170F
254174 MICHELIN 385/95 R25 XMH S 170E
123857 MICHELIN 445/95 R25 X SNOPLUS M+S 177E
738428 MICHELIN 445/95 R25 X-CRANE + 174F
264520 MICHELIN 445/80 R25 XGC 170E
565628 MICHELIN 505/95 R25 XV C 183E
086926 MICHELIN 525/80 R25 X-CRANE + 176F
123386 MICHELIN 13.00 R24 XGL A2 TG *
123861 MICHELIN 14.00 R24 X SNOPLUS M+S L2T *TG
123395 MICHELIN 14.00 R24 XGL A2 TG *
123903 MICHELIN 16.00 R24 XGL A2 TG *
123570 MICHELIN 550/65 R25 XLD L3 *
063799 MICHELIN 600/65 R25 XLD L3 *
123820 MICHELIN 650/65 R25 XLD L3 *
123008 MICHELIN 15.5 R25 XH A *
123415 MICHELIN 15.5 R25 XTL A *
123871 MICHELIN 17.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *TG
717546 MICHELIN 17.5 R25 XHA2 L3 * 176A2
123317 MICHELIN 17.5 R25 XLD D2 A *
123425 MICHELIN 17.5 R25 XTL A *
123795 MICHELIN 20.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *
899613 MICHELIN 20.5 R25 XHA2 * 186A2
123325 MICHELIN 20.5 R25 XLD D2 A *
123435 MICHELIN 20.5 R25 XTL A *
460452 MICHELIN 23.5 R25 XSNOPLUS M+S L2T *
139147 MICHELIN 23.5 R25 XHA2 L3 * 195A2
123326 MICHELIN 23.5 R25 XLD D2 A *
123445 MICHELIN 23.5 R25 XTL A *
123279 MICHELIN 29.5 R29 XLD D2 A *
123940 MICHELIN 750/65 R25 XLD L3 *
893825 MICHELIN 26.5 R25 XHA2 ** 209A2
123495 MICHELIN 26.5 R25 XLD D1 A L4R *
123094 MICHELIN 26.5 R25 XLD D2 A *
961307 MICHELIN 29.5 R25 XHA2 ** 216A2
123741 MICHELIN 29.5 R25 XLD D1 A L4R *
123278 MICHELIN 29.5 R25 XLD D2 A *
992646 MICHELIN 775/65 R29 XHA2 L3 * 206A2
123059 MICHELIN 800/65 R29 XLD L3 *
936624 MICHELIN 875/65 R29 XHA2 L3 * 214A2
143231 MICHELIN 35/65 R33 XLD D1 A L4R**
592188 MICHELIN 35/65 R33 XLDD2 L5 **
845075 MICHELIN 35/65 R33 XTXL E4 **** L4 ***
123331 MICHELIN 14.00 R25 XHD1 A ***
123350 MICHELIN 16.00 R25 XHD1 A **
199475 MICHELIN 18.00 R25 XHDT A E4 **
714571 MICHELIN 18.00 R25 XHDT B E4 **
270680 MICHELIN 18.00 R25 XKD1 A **
123733 MICHELIN 18.00 R33 XDT B E4T TL **
123723 MICHELIN 18.00 R33 XDT A4 E4T TL **
873291 MICHELIN 18.00 R33 X-QUARRY-S E4RTL **
515155 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 ***
553513 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 ***
646057 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
769976 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
397431 MICHELIN 18.00 R33 X-TRACTION E4T TL **
271325 MICHELIN 18.00 R33 XV C **
612785 MICHELIN 21.00 R33 X-HAUL S E4P **
523174 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
843315 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
495016 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
167639 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
294197 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION A4 E4T **
067981 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION E4T **
123921 MICHELIN 21.00 R35 XDT A4 E4T **
123881 MICHELIN 21.00 R35 XDT B E4T **
765959 MICHELIN 21.00 R35 X-QUARRY S E4R**
302244 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
559900 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
388190 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
488798 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
271650 MICHELIN 24.00 R35 XV C **
840573 MICHELIN 650/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 180B
123895 MICHELIN 750/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 190B
209221 MICHELIN 750/65 R25 XTRA DEFEND E4 ** 190B
123407 MICHELIN 20.5 R25 XADN E3T 177B
295773 MICHELIN 23.5 R25 XADN + E3 ** 185B
923499 MICHELIN 23.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 185B
154324 MICHELIN 26.5 R25 XADN + E3 ** 193B
740832 MICHELIN 26.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 193B
597428 MICHELIN 29.5 R25 XADN + E3 200B **
940473 MICHELIN 29.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 200B
510085 MICHELIN 775/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 195B
952451 MICHELIN 800/80 R29 X-SUPERTERRAIN+ E4T ** 206B
086953 MICHELIN 875/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 203B
992223 MICHELIN 875/65 R29 XTRA DEFEND E4 ** 203B
708648 MICHELIN 29.5 R29 XTS **
871916 MICHELIN 33.25 R29 XTS **
631225 MICHELIN 29.5 R35 XTS **
123673 MICHELIN 37.25 R35 XRS B E4R**
540244 MICHELIN 37.25 R35 XTS **
856011 MICHELIN 37.5 R39 XRS **
379296 MICHELIN 40.5/75 R39 XMS **