Michelin

Zásady ochrany osobných údajov

Michelin rešpektuje ochranu osobných údajov návštevníkov a používateľov jeho webových stránok. Tento dokument opisuje postupy spoločnosti Michelin, týkajúce sa osobných údajov, vrátane podmienok, za ktorých môžu byť zhromažďované a používané, a zároveň označujú jedincov, ktorých sa táto skutočnosť týka.


Každá internetová stránka Michelin je jedinečná. Ak si taká stránka vyžaduje získanie dodatočných osobných údajov, budete o tejto skutočnosti na tejto stránke informovaní.

Osobné údaje


Vo väčšine prípadov webové stránky Michelin nevyžadujú zadanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch Michelin tieto údaje vyžaduje, aby mohol lepšie naplniť vaše potreby, napríklad v prípade vzájomnej komunikácie, reagovania na otázku a za ďalších podobných okolností. Osobné údaje môžu zahŕňať meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie špecifické údaje, ako napríklad používateľské meno, heslo alebo informácie o účte.

Zhromažďovanie osobných údajov


Postup zhromažďovania osobných údajov je presný, otvorený a v súlade so zákonom. So zhromaždenými údajmi sa zaobchádza vždy v súlade s týmito postupmi.


V okamihu, keď Michelin zhromažďuje osobné údaje, informuje o tejto skutočnosti danú osobu, a to pred zahájením samotného zhromažďovania alebo v jeho priebehu, prinajmenšom pred ich konkrétne cieleným využitím.


Michelin sa zaväzuje zhromažďovať len také informácie, ktoré sú adekvátne, relevantné a primerané, a to vždy s ohľadom na cieľ, na základe ktorého boli zhromaždené. Michelin urobí všetky opatrenia, aby boli zhromaždené osobné údaje správne a v prípade potreby aktualizované.

Použitie osobných údajov


Michelin používa vaše osobné údaje zásadne s ohľadom na cieľ, na základe ktorého boli zhromaždené. Michelin môže vaše osobné údaje použiť napríklad z týchto dôvodov:


Poskytnúť vám informáciu o svojich produktoch a službách.

Uskutočniť a sledovať vaše finančné transakcie.

Umožniť vám zúčastniť sa interaktívnych častí svojich webových stránok.

Komunikovať a obchodovať s vami.


Michelin sa zaväzuje, že vaše osobné údaje nepoužije bez vášho predchádzajúceho súhlasu s obchodnými ponukami.

Príjemca osobných údajov


Príjemcovia vašich osobných údajov sú výhradne osoby, ktoré ich potrebujú pre svoju pracovnú náplň.


Michelin môže poskytnúť vaše osobné údaje tretej strane, konkrétne dodávateľovi služieb alebo predajcovi. Títo predajcovia a dodávatelia sú zmluvne viazaní držať vaše osobné údaje ako dôverné a v bezpečí a môžu vaše osobné údaje použiť len v prípade služieb, ktorými boli poverení.


Michelin nepredá ani nepožičia vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, okrem prípadov, ktoré sú nariadené súdne podľa platných zákonov, a ochrany práv a tovaru Michelin.

Obdobie uchovávania osobných údajov


Michelin nebude vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné vzhľadom na ciele, na základe ktorých boli údaje zhromaždené, alebo len počas obdobia stanoveného platnými zákonmi.

Právo k prístupu, zmene alebo odmietnutiu


Môžete Michelin požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré Michelin vlastní, a ak nezodpovedajú skutočnosti, môžete ich zmeniť alebo vymazať. Máte právo nepovoliť Michelinu zhromaždiť alebo spracovať vaše osobné údaje.


V súvislosti s obchodnými ponukami máte právo bez odôvodnenia odmietnuť poskytnutie údajov.


Na uplatnenie týchto práv skontaktujte, prosím, tvorcu internetových stránok a/alebo zodpovednú osobu.

Zabezpečenie


Michelin prijal také opatrenia, aby zaručil dôvernosť, bezpečnosť a integritu vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom je obmedzený len pre tých, ktorí ich potrebujú k náplni svojej práce a ktorí poznajú všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.


Na obchodných stránkach Michelin sú bankové údaje zhromažďované na základe efektívnych a bezpečných platobných postupov, a to v súlade s platnými zákonmi. Tieto opatrenia môžu spočívať v šifrovaní (s cieľom urobiť údaje nečitateľné pre ostatných) v priebehu zhromažďovania alebo prenosu dôverných údajov. Vyššie uvedené údaje budú použité len na účely platby on-line a nebudú sa ďalej uchovávať.


Michelin sa usiluje o to, aby vaše osobné údaje neboli upravované, poškodzované alebo zneužité tretími stranami, ktoré k týmto údajom nemajú povolený prístup.

Cookies


Michelin zhromažďuje údaje o návštevnosti svojich webových stránok, aby mohol zlepšiť svoje služby pre návštevníkov a používateľov webových stránok, a to pomocou tzv. cookies, teda súborov, ktoré váš internetový prehliadač umiestnia v okamihu návštevy takej stránky na váš pevný disk. Cookies nie sú schopné vás osobne rozoznať. Získané údaje môžu podať len informáciu o tom, aké stránky ste navštívili, dátum a čas týchto návštev a ďalšie štatistické údaje.


Môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o prítomnosti cookies, pričom sa v danom okamihu môžete rozhodnúť, či cookies akceptujete alebo nie. Prehliadač môžete tiež naprogramovať tak, aby cookies deaktivoval.

Medzinárodný prenos osobných údajov


Michelin je medzinárodná spoločnosť, ktorá disponuje databázami v mnohých krajinách, v ktorých pôsobí. Michelin môže preniesť vaše osobné údaje v rámci spoločnosti alebo svojich externých partnerov pôsobiacich mimo vašej krajiny.


Pretože je ochrana osobných údajov v celosvetovom meradle nehomogénna, nedávame vaše osobné údaje spoločnostiam a/alebo tretím stranám, vybudovaným mimo Európskej únie, okrem prípadov, keď tieto spoločnosti poskytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako to je v prípade spoločnosti Michelin.


Pre prenos osobných údajov v rámci Európskej únie Michelin prijal záväzné spoločné pravidlá Binding Corporate Rules (BCRs). Kliknutím na BCRs sa zobrazí kópia týchto pravidiel.


Prenos údajov mimo skupiny Michelin je zmluvne ošetrený, aby zaručoval takú úroveň ochrany osobných údajov, ako to je vo vašej krajine.

Interaktívne služby


Niektoré webové stránky Michelin obsahujú interaktívne funkcie, ako je napríklad chat, fórum atď. Tieto interaktívne funkcie je možné používať na základe vyplnenia registračného formulára. Tento formulár vyžaduje zadanie niektorých osobných údajov, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa… Tieto osobné údaje sa zhromažďujú s cieľom zdokonaliť naše interaktívne služby a reagovať na vaše potreby.


Používatelia registrovaní v týchto službách majú prístup k informáciám, ktoré zadali pri registrácii, a majú právo ich kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.

Neplnoletí


Webové stránky Michelin nie sú všeobecne zamerané na neplnoleté osoby (mladšie ako 18 rokov). Ak ste neplnoletá osoba, odporúčame vám neodovzdávať žiadne osobné údaje bez povolenia rodičov alebo zodpovedných zástupcov.

Odkazy na webové stránky tretích strán


Webové stránky Michelin môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Michelin tieto stránky nemá pod kontrolou, a preto ani nemôže niesť zodpovednosť za ich postupy týkajúce sa zachovania dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov, ani za ich obsahovú stránku. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste pred zadávaním svojich osobných údajov na týchto internetových stránkach skontrolovali ich postupy pri ochrane osobných údajov.

Ochranná známka a copyright


Pre ďalšie informácie pozri Podmienky použitia.

Súhlas s týmito podmienkami


Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Ak s niektorým z bodov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tieto webové stránky alebo nezadávajte žiadne osobné údaje.

Zmeny


Tieto podmienky ochrany osobných údajov vstúpili do platnosti dňa 20.09.2011 Akékoľvek zmeny sú zverejňované na týchto webových stránkach a sú platné od dátumu svojho zverejnenia. Z tohto dôvodu treba informácie na tejto stránke pravidelne kontrolovať.